POROZUMIENIE

POLSKIE FORUM SENIORÓW

 § 1

  1. Dostrzegając potrzebę wzmocnienia zdolności organizacji seniorskich do współpracy, wymiany informacji oraz wspólnego artykułowania merytorycznych opinii, rekomendacji, wniosków i innych stanowisk zawiązuje się Polskie Forum Seniorów.
  2. Polskie Forum Seniorów to porozumienie organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany informacji w szczególności w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym [dalej: Porozumienie].

 § 2

  1. Porozumienie funkcjonuje na zasadzie dobrowolności i otwartości.
  2. Sygnatariuszem Porozumienia może być organizacja pozarządowa pracująca z seniorami i dla seniorów [organizacja seniorska] - niezależnie od formy organizacyjnoprawnej.
  3. Przystąpienie do Porozumienia następuje poprzez przedłożenie pisemnej deklaracji.
  4. Listę Sygnatariuszy Porozumienia prowadzi Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku [dalej: OFSUTW].

 § 3

Porozumienie działa w oparciu o platformę internetową www.forumseniorow.pl

 § 4

  1. Działalnością Porozumienia koordynuje i administruje OFSUTW.
  2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Porozumienia określa regulamin uchwalany i zmieniany przez OFSUTW. 

 § 5

  1. Uczestnictwo w Porozumieniu nie wiąże się dla Sygnatariuszy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze finansowym.
  2. Porozumienie tworzy się na czas nieokreślony.
  WYKAZ SYGNATARIUSZY   
     

Pobierz: Porozumienie PFS