DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA POLSKIE FORUM SENIORÓW
DANE SYGNATARIUSZA POROZUMIENIA
NAZWA ORGANIZACJI SENIORSKIEJ:   
ADRES SIEDZIBY:   
ADRES E-MAIL
[na ten adres będą przesyłane informacje o konsultacjach]:
 
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI SENIORSKIEJ DO KONTAKTU Z POLSKIM FORUM SENIORÓW:   

TELEFON
[do przedstawiciela organizacji seniorskiej]:

 
OŚWIADCZENIA:
  1. Deklaruję przystąpienie ww. organizacji do Porozumienia Polskie Forum Seniorów. 
  2. Oświadczam, iż ww. organizacja/podmiot pozarządowy podejmuje działania dedykowane seniorom.
  3. Oświadczam, że znane mi są postanowienia: Porozumienia Polskie Forum Seniorów oraz Regulaminu Polskiego Forum Seniorów. 
  4. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
DATA:  
PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI ORGANIZACJI SENIORSKIEJ [zgodnie ze statutem lub innym aktem wewnętrznym regulującym działalność podmiotu]:    

Pobierz: Dekarację do PFS