Ograniczenie skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

ADRESACI
Wojewodowie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

SPRAWA:  
Ograniczenie skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

UZASADNIENIE

Zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwony Michałek z dnia 28 lutego 2020 r. na zapytanie poselskie nr 286 w sprawie lawinowo rosnącej liczby nielegalnie działających placówek zapewniających całodobową opiekę osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, potencjalna liczba tych placówek w poszczególnych latach prezentowała się następująco:
2016 r. – 101; w 2017 r. – 106; w 2018 r. – 108; w 2019 r. – 124.

Polskie Forum Seniorów, jako porozumienie organizacji seniorskich, działające w interesie osób starszych, wyraża zaniepokojenie faktem wzrostu liczby tego typu placówek, w szczególności w kontekście starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnącej liczby seniorów i osób zależnych, które korzystają z usług całodobowych placówek opieki.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) do zadań wojewodów należy m.in. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, prowadzenie ich rejestru, a także kontrola tych placówek w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób. Wojewodowie mają również prawo nakładać kary pieniężne na podmioty prowadzące działalność o charakterze całodobowej opieki bez zezwolenia.

Wnioski z przeprowadzonej przez NIK, w latach 2015-2018, kontroli „Działania podejmowane przez wojewodów wobec placówek udzielających całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia” wskazują na konieczność zintensyfikowania nadzoru ze strony wojewodów ww. placówek.

Od 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która m.in. poszerzyła zakres uprawnień kontrolnych inspektorów urzędów wojewódzkich oraz zaostrzyła odpowiedzialność podmiotów prowadzących bez zezwolenia więcej niż jedną placówkę poprzez podniesienie wysokości nakładanych kar. W związku z powyższym wojewodowie dysponują narzędziami, które mogą zastosować aby zapobiegać i ograniczać skalę opisanego problemu rosnącej liczby nielegalnie działających podmiotów prowadzących działalność o charakterze całodobowej opieki.

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone okoliczności wnioskujemy o wzmocnienie i konsekwentne podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, poprawę skuteczności stosowania sankcji nakładanych na podmioty prowadzące placówki bez zezwolenia, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w tych placówkach.

 {rsform 65}

Stanowisko popierające projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa 

Poparcie inicjatywy „TELEPORADA ONLINE”

Stanowisko w sprawie wprowadzenia prawnych regulacji dotyczących tzw. renty dożywotniej