Dotyczy działań podejmowanych przez Województwo ... na rzecz osób starszych Dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej na sezon 2021/2022, opublikowanego 6 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.


 Poparcie inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Wniosek dot. „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.