Wniosek o uzupełnienie projektu Strategii Demograficznej 2040 o zagadnienia dotyczące polityki senioralnej

 


Poparcie Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie Ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U z 2021 poz. 839) ̶ Przyznanie emerytom i rencistom prawa do świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego.

 


Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

 


Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw